Resultat markprover klubbområdet

BBK och de andra båtklubbarna i Solna har nu fått svar på markproverna som togs i höstas. Här kommer Solnas egna kortfattade sammanfattning. Rapporten är på 69 sidor. Medlem som vill läsa rapporten kan höra av sig till styrelsen.

Här kommer rapporten från den översiktliga markundersökning på er båtklubb som miljö- och byggnadsförvaltningen genomförde hösten 2021. Tack för ett bra samarbete i samband med att undersökningarna genomfördes!

Undersökningen visar att det finns ytliga markföroreningar inom båtklubbens område. De föroreningar som förekommer är branschtypiska för båtuppställningsplatser vid varv och båtklubbar.

Vissa av föroreningarna är hälsoskadliga och därför bör exempelvis inte barn leka inom området. Det är viktigt att ni informerar era medlemmar om att det förekommer markföroreningar. Om ni inte redan har satt upp skyltar är det bra att göra det och kontrollera att skyltarna sitter väl synliga. Eftersom det förekommer flyktiga ämnen i marken kan det påverka inomhusluften i klubbstugan. Används klubbstugan i mycket stor omfattning kan ni höra av er till oss så kan vi diskutera om det innebär en ökad risk. Innan ni utför grävarbeten behöver ni anmäla det till oss.

Vi kommer att presentera provtagningsresultaten för markägaren men det är den som har förorenat som är ansvarig för att undersöka och åtgärda föroreningen. Om den förorenande verksamheten har bedrivits av en ideell förening, till exempel en båtklubb, är det föreningen som är ansvarig för föroreningssituationen enligt miljöbalken. Vi förstår att detta kan skapa oro för er och att det kan bli en stor ekonomisk påfrestning. Detta är frågor som är aktuella för flera kommuner och båtklubbar och vi deltar i olika nätverk där dessa frågor diskuteras. Under hösten 2022 kommer vi ta fram en plan för hur vi ska prioritera tillsynen av förorenade områden. Vi kan därefter komma att kontakta er för att diskutera tidsplanen för det fortsatta arbetet med markföroreningarna.